Välkommen
Logga in

Manual: Pluswebben

Libers Pluswebb

Libers Pluswebb är en interaktiv övningswebb för elever med kunskapsinnehåll som möter läroplanens krav. Eleverna får ett effektivt stöd i sina självstudier samtidigt som arbetet med att säkra kunskapsprogression och relevant begreppsförståelse hos eleverna underlättas.

Med pluswebben tränar eleverna på allt från baskunskaper (fakta- och färdighetsträning) till att tillämpa sina kunskaper i olika fördjupnings- och projektuppgifter och i praktiskt arbete. Innehåll och omfång varierar från ämne/program och kan även innehålla multimedialt material som filmer och animationer, sökbara ordlistor och materialbanker.

Med varje pluswebb följer en lärarresurs med lärarmaterial som hjälper dig att komma igång med användningen av pluswebben i klassrummet. I vissa pluswebbar finns också stöd- och undervisningsmaterial för lärare. Resultatet av varje elevs arbete lagras och du som lärare kan följa studieresultaten för gruppen och/eller för enskilda elever.

Pluswebben kan användas på dator och på interaktiv skrivtavla/projektor för gemensamt arbete och demonstration. 

Pluswebben kan användas tillsammans med Libers onlineböcker.

Kom igång med pluswebben

Vänstermeny

När du klickar på pluswebben i Liber Online öppar sig det digitala läromedlet i ett kursfönster.

I vänstermenyn ser du pluswebbens olika kapitel och avsnitt, dvs läromedlets innehåll. Det finns också olika funktioner som Mina resultat med mera.

För elever visas en Studieguide som introducerar till Pluswebben. På startsidan finns också enkla instruktionsfilmer för hur Pluswebben fungerar.

För lärare finns en Lärarresurs.

 

Övning

Eleven klickar på ett kapitel i pluswebben för att börja arbeta med övningar och inlämningsuppgifter. I varje kapitel finns olika delkapitel exempelvis Arbetsmiljö för byggare eller Att tillverka en sula. Eleven kan då välja vilket område hen vill testa.

Högst upp på sidan finns även hjälp till eleverna.

 • Utrustning - Här hittar eleven bilder och beskrivningar på olika verktyg hen kommer att stöta på under kursen. Detta öppnas i en nytt fönster.
 • Ordlista - Här kan eleven söka på ord hen inte förstår. Antingen kan hen översätta dem till eller från engelska eller läsa en beskrivning av ordet (Facktermer).
 • Tyck till! - Om man har några åsikter om hemsidan kan man skriva det till oss här. Länken öppnas i ett nytt fönster.

De tester som finns är:

 • Övningsuppgifter - Här testas eleven på kunskaper om det som området handlar om. Övningarna kan innefatta att man ska dra rutor till rätt område, sätta rätt ord i en mening eller själv skriva svaret på en fråga. Feedback ges direkt till eleven.
 • Förkunskapsuppgifter - På vissa kapitel finns det även förkunskapstester som kan göras innan man börjar läsa avsnittet för att se hur goda förkunskaper man har.

 

Rättning och feedback

Eleven har alltid 2 gånger på sig att klara frågan. Feedback och facit visas vid rätt/fel svar.

Elevens resultat loggas i Mina resultat. Både lärare och elev kan se elevens resultat.

Inlämningsuppgifter

I kapitlen finns olika inlämnings-, projekt-, tema- eller tillämpnings-övningar. Klicka på länken till uppgiften. Uppgiften öppnas i nytt fönster. Spara den på datorn.

Eleven skriver i uppgiften (word eller pdf) och sparar igen. Be eleven lägga till sitt namn efter filnamnet när han/hon sparar. Uppgiften lämnas in enligt lärarens anvisningar . Läraren rättar och bedömer uppgiften.

Fördjupningsuppgifter - Här finns det pdf-filer med fördjupningsuppgifter färdiga att ladda ner. Svaren skrivs självständigt och dokumentet måste sparas lokalt om det ska fyllas i digitalt.

De flesta av pluswebbarna innehåller också extramaterial, t ex ordlista, materialbank mm.

Lärarresursen

I Lärarresursen finns information, tips och undervisningsmaterial.

Elevens resultat

Elevens resultat loggas under Mina resultat. Både läraren och eleven kan se resultaten.

Innehåll

Klicka på fliken Innehåll för att få veta mer om pluswebbens innehåll . Välj aktuell kurs i vänstermenyn.
Undervisnings - material

Klicka på fliken Undervisnings-material (alla pluswebbar har inte sådana). Här hittar du generella översikts-och-planeringsdokument, alla inlämningsuppgifter till kursen och bedömningsguider.

Resultatrapportering

Elevernas studieresultat lagras i pluswebbens resultatfunktion. Inlämningsuppgifter rättas av läraren och visas inte i resultatrapporteringen.

Kontrollera resultat

Gör så här:

 1. Välj Resultat i vänstermenyn.
 2. Välj vilket fokus du vill ha på rapporteringen; grupp, elev eller lärvägar. Vid fokus grupp visas en översikt i procent på hur långt eleverna har kommit och deras resultat.3.Vill du se mer detaljerat resultat, klicka på Plusikonen
 1. Vill du se mer detaljerat resultat per elev i gruppen, klicka på Informationsikonen. Du får en översikt som visar resultatet per elev för kapitlet/avsnittet. 
 1. Genvägsikonen tar dig till aktuell sida i pluswebben. 
 2. Om du väljer fokus elev visas resultatet per elev för kapitlet/avsnittet.
 3. Om väljer fokus lärväg visas resultatet utifrån de delar som ingår i lärvägarna.

Lärvägar

I pluswebben kan du skapa en snitslad bana (lärväg) för en grupp eller en enskild elev. Med lärvägen förtydligar och planerar du upp elevernas arbete i pluswebben. Lärvägen kan också användas för att individualisera arbetet för enskilda elever.

Skapa lärväg (lärare)

Gör så här:

 1. Klicka på Administrera lärvägar.
 2. Klicka på Skapa ny lärväg.
 3. Ange ett namn för lärvägen, t ex Hemuppgift avsnittets namn.
 4. Beskriv vad eleven ska göra.
 5. Ange start- och slutdatum om du vill att eleverna ska arbeta med lärvägen under en viss tidsperiod. Lärvägen kommer inte att visas för eleverna förrän angivet startdatum. Lärvägar med passerat slutdatum kommer däremot att fortsätta vara tillgängliga.
 6. Klicka på de kapitel/avsnitt som ska vara med i lärvägen under Välj innehåll. Kapitlet/avsnittet lägger sig i den högra kolumnen.
 7. Du kan också ange den ordning som du vill att kapitlet/avsnittet ska presenteras i lärvägen för eleverna. Du ändrar ordning genom att markera och flytta kapitlet/avsnittet med piltangenterna.
 8. Välj vilka som ska få tillgång till lärvägen under Mottagare. För att välja hela gruppen kryssar du i rutan Alla elever. Vill du välja en eller flera enskilda elever kan du expandera gruppen så visas hela listan med elever. Klicka i de elever som ska få tillgång till lärvägen.
 9. Spara din lärväg. Den är nu skapad och visas för eleverna från det datum du angett som startdatum.

 

Se lärväg (elev)

Gör så här:

1. I Lärvägar kan eleven se dina lärvägar. De visas från det startdatum du angett att de ska kunna se lärvägen.

2. Det finns även en filtreringsfunktion där eleven kan välja att se aktuella eller sådana som ligger i framtiden.
3. Eleven klickar på lärvägens namn för att komma till startsidan på lärvägen och kan nu börja arbeta.

 

Inlämning och rättning av inlämningsuppgifter

Du kan arbeta med inlämningsuppgifterna på flera olika sätt. Eleverna kan antingen skriva ut uppgiften och skriva i den för hand, eller så kan de spara uppgiften lokalt på sin dator och skriva digitalt i den.

När de är klara med uppgiften kan de antingen lämna in den utskriven till dig eller lämna in den digitalt till dig. Vi rekommenderar att du först kollar upp hur din skola brukar arbeta digitalt med inlämningsuppgifter i olika ämnen (t ex inlämningsmapp i webb-/skolportal, via Dropbox eller Google Docs).

Vi rekommenderar också att du sätter upp en standard för fildöpning för att kunna skilja elevernas material från varandra (t ex filnamn_elevens namn) och för den rättade filen (t ex filnamn_elevens namn_dina initialer).

Bestäm sedan hur eleverna ska lämna in uppgifterna och hur du ska lämna tillbaka dem till eleverna efter att du har rättat dem.

Rättningen kan ske digitalt antingen via Adobe Acrobat (om det är en pdf-fil kan du infoga noteringar) eller i Word. När du rättat, spara om filen enligt fildöpningsstandarden. Lämna tillbaka filen digitalt till eleven.

 

Lycka till med användningen av pluswebben!

För att skriva ut tryck CTRL + P